Mancomunitat de la Plana Alta

Ordenança
ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI.

1. FONAMENTACIÓ
A l'empara de la llei 5/97, de 25 de juny de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i segons l'art. 11, correspon als Serveis Socials Generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.
El SAD contempla tres modalitats d'actuació que són:

 • Preventiva
 • Assistencial
 • Rehabilitadora.

El SAD té doncs una doble funció, d'una banda, es pretén que aquelles persones majors que posseeisquen escassos recursos econòmics, que al mateix temps per si soles no puguen desembolicar-se en el seu mitjà, perquè tinguen limitada la seva autonomia personal i que les seues familiars més pròxims per diversos motius no puguen atendre a aquests adequadament; puguen romandre en les seves llars evitant així un possible internament que els desarrele del seu mitjà habitual.

Així mateix, de conformitat amb el previst en l'art. 131, en relació amb el 41 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, esta mancomunitat estableix la taxa per als beneficiaris/es del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) dintre del sistema de Serveis Socials Generals.

2. OBJECTE DEL REGLAMENT

La present ordenança té per objecte regular la prestació de l'ajuda a domicili gestionada per la Mancomunitat Plana Alta.

3. ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit territorial de la present ordenança és el dels termes municipals dels municipis pertanyents a la Mancomunitat Plana Alta.

4. BENEFICIARIS DEL SERVEI.

Poden ser beneficiaris del SAD els veïns empadronats i transeünts en l'àmbit territorial definit anteriorment.

            4.1. SITUACIÓ DE NECESSITAT

Es valora la situació de necessitat segons els barems establerts en el punt 12 d'aquesta ordenança i sobre la base de la demanda es prioritzaran les sol•licituds de major puntuació passant la resta a la llista d'espera.

5. OBJECTIUS:

 • OBJECTIU GENERAL : Potenciar l'autonomia de les persones en la seva comunitat i evitar internaments
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS:

                      - Intervenir en situacions de crisis prevenint possibles marginacions.

                      - Oferir suport domèstic, social, afectiu i educatiu a aquelles persones o nuclis familiars que no puguin satisfer-los per si mateixos.

6. MODALITATS DE LA PRESTACIÓ

 • TASQUES GENERALS D'ATENCIÓ EN LA LLAR

- Neteja de l'habitatge: s'adequarà a una activitat de neteja quotidiana i general, excepte casos específics de necessitat que siguin determinats pel tècnic Municipal responsable.

- Rentat, repàs i planxat de roba, sempre que el beneficiari del servei dispose de mitjans tècnics oportuns (rentadora i planxa fonamentalment)

- Realització de compres domèstiques a compte de l'usuari del servei.

- Preparació i cuinat d'aliments

- Qualsevol altra activitat que es consideri necessària per al normal funcionament del domicili de l'usuari.

 • TASQUES D'ATENCIÓ PERSONAL

- Lavabo personal, incloent canvi de roba, rentat de cos i cabell i tot allò que requereixi la higiene habitual.

- Atenció especial al manteniment de la higiene personal per a enllitats i incontinents a fi d'evitar la formació d'úlceres.

- Ajuda o suport a la mobilització en la casa (aixecar del llit i ficar al llit).

- Ajuda per a la ingestió de medicaments prescrits. Queda terminantment prohibit realitzar cures de qualsevol tipus, així com administrar aliments i/o medicaments per via muscular, intravenosa o similars.

 • TASQUES DE CARÀCTER SOCIAL

- Seguiment i acompanyament social.

- Atenció tècnic-professional per a desenvolupar les capacitats personals.

- Intervenció en el procés educatiu i de promoció d'hàbits personals i socials.

7. DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI

 • Inici: La persona o família beneficiària del SAD, haurà de posar-se en contacte amb els Serveis Socials per a rebre la informació necessària sobre el seu funcionament, orientació sobre la idoneïtat o no del servei, així com alternatives d'atenció, i si escau els passos a seguir per a tramitar la sol·licitud i la documentació necessària (punt 10 d'aquesta ordenança)
 • Desenvolupament: Per a l'establiment de les preferències d'uns/as sol·licitants respecte a altres/as s'aplicaran els barems del punt 12 de la present ordenança.
 • Seguiment: Correspon a l'Equip base de Serveis Socials establir l'avaluació contínua per a permetre la revisió de cada cas i possibilitar l'adaptació del servei a les necessitats dels usuaris.

8. INCOMPATIBILITATS

En aquells casos en els quals es perceba una ajuda a tercera persona, amb aquesta es pagarà el SAD, en aquest cas es valorarà la subvenció del dèficit.
També serà totalment incompatible la prestació del SAD si algun familiar de l'ancià percep l'Ajuda per a la cura d'ancians des de l'àmbit familiar de la Consellería de Benestar Social.

Així mateix, serà incompatible ser beneficiari/a de les prestacions de la Llei de Dependència, exceptuant el servei de teleasistència i, al seu torn, ser beneficiari/a de el Servei d'Ajuda a domicili de la Mancomunitat Plana Alta.

No obstant açò, quan encara existint resolució administrativa de concessió de les prestacions de la Llei de Dependència, aquestes no s'estiguen percebent de forma efectiva pels seus beneficiaris, la qual cosa s'acreditarà mitjançant informe de les treballadores socials, aquells podran ser igualment beneficiaris del Servei d'Ajuda a domicili de la Mancomunitat. I igualment podran ser compatibles les prestacions de la Llei de Dependència amb el Servei d'Ajuda a domicili de la Mancomunitat en aquells casos que s'acredite i es justifique en l'informe social la greu i extrema situació que pateix la persona en situació de dependència i/o algun membre de la unitat familiar 

9. GESTIÓ DEL PREU PÚBLIC

 • PREU PÚBLIC: El preu públic es calcularà en funció dels ingressos econòmics dels sol·licitants (punt 12.1. de la present ordenança), aportant en cada cas el percentatge assignat sobre el preu/hora ordinària i/o extraordinària establert per a cada exercici.
 • APORTACIÓ BENEFICIARI: L'aportació del beneficiari es determinarà individualment, abans de l'inici de la citada prestació, per l'equip base de Serveis Socials, i s'ajustarà als criteris que s'especifiquen a continuació:
  • El nombre d'hores d'atenció fixat en hores o fraccions de 0:30
  • El preu per hora de SAD convenient per a cada exercici.
  • Fórmula d'aportació econòmica:

                                           - AE = Px S/100

                                           - P = Nº hores mensuals, multiplicat pel preu hora estipulat.
                                           - S = percentatge d'aportació segons taula.

EXCEPCIONS: Estaran exempts d'aportar el preu públic els beneficiaris amb problemàtica de Salut mental i menors en situació de risc sempre que el dictamen tècnic ho valore com necessari per a la reinserció social d'aquests col·lectius.

10. PROCEDIMENT

El procediment per a la concessió de les prestacions del Servei d'Ajuda a Domicili podrà iniciar-se d'ofici o per sol·licitud de la persona interessada. Si s'inicia d'ofici el procediment, serà per acord de l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'òrgan superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia, previ informe preceptiu.
En tot cas el procediment s'ajustarà al legislat a través de la llei 30/1992 de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment Administratiu comú, a través dels articles 68 fins al 72 inclusivament.

11. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s'acompanyaran de la següent documentació:

 • Sol·licitud Municipal dirigida al President de la Mancomunitat
 • IInforme mèdic segons model
 • Informe social segons model
 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del D.N.I., permís de residència o passaport de totes les persones empadronades en el nucli de convivència.
 • Fotocòpia del llibre de família
 • Fotocopia de sentència de separació o divorci
 • Justificant d'ingressos del nucli de convivència.
 • Declaració de renda de l'exercici anterior al que es realitza la sol·licitud o certificat negatiu emès per la Delegació d'Hisenda corresponent.
 • Fotocòpia de la nòmina pensió actualitzada o certificat negatiu acreditant que no percep pensió o prestació de la Seguretat Social.
 • Justificants de saldo i/o dipòsits de les entitats financeres on tenen oberts comptes els empadronats en el domicili.
 • Justificants d'ingressos dels descendents i/o ascendents de l'usuari encara que no convisquin en el domicili familiar.
 • Les persones menors de 65 anys que pateixin alguna minusvalidesa física, psíquica o sensorial, presentessin certificat de qualificació de minusvalidesa emès pel centre de Diagnòstic i Orientació depenent de la Direcció territorial de la Consellería de Benestar Social.

L'acreditació d'aquests documents tindrà caràcter obligatori; la falta d'algun d'ells suposarà l'exclusió del Servei d'Ajuda a Domicili.

12. REVISIÓ DE SOL·LICITUDS

La prestació del Servei d'Ajuda a Domicili es revisarà anualment, entre el 1 i el 15 de desembre de cada any, independentment de com va ser l'inici del servei i/o data que es va realitzar la sol·licitud amb la finalitat d'actualitzar l'ordre de preferència de les sol·licituds d'acord als barems establerts, així com actualitzar les taxes per al següent any.
Independentment de la revisió anual d'actualització dels serveis i/o sol·licituds, l'equip base podrà realitzar les revisions que consideri oportunes.

13. TRAMITACIÓ, RESOLUCIÓ I RECURSOS

L'equip Base informarà de la sol·licitud previ anàlisi tècnica de la situació i realitzarà una proposta a la Comissió de Valoració de Serveis Socials, que emetrà una resolució que es comunicarà al/la sol·licitant i les condicions de la qual podrà acceptar o no el sol·licitant i donar inici al SAD o recórrer la resolució.14. NOMBRE D'HORES MÀXIMES ASSIGNADES SEGONS LA MODALITAT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

TIPOLOGIA DEL SERVICIO Nº HORAS PUNTUACIÓ MINIMA SOCIO-FAMILIAR I SOCIO-SANITARIA NECESSARIA. TASQUES GENERALS D'ATENCIÓN EN LA LLAR 2 HORES SEMANALS Hasta 34 punts TASQUES D'ATENCIÓ PERSONAL 5 HORES/SEMANALS De 35  a 59 punts TASQUES DE CARÁCTER SOCIAL 12 HORES/SEMANA De  60 a 78 punts

 

La taula anterior és orientativa per a l'adjudicació del nombre d'hores, en el cas que la necessitat del servei fos menor, s'adjudicarien menor nombre d'hores, però mai més del nombre d'hores estipulada per a cada modalitat del servei.
En casos excepcionals, i si la valoració tècnica ho proposa, es podran adjudicar major nombre d'hores independentment a les quals s'hagi assignat en la taula.

15. BAREM

 • TAULA DE PUNTUACIÓ SEGONS INGRESSOS ECONÒMICS

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

ESCALA D'APORTACIONS DELS USUARIS:

1 NOMÉS CONVIVENT

 

PUNTUACIÓ

 

 

S= % PREU/HORA

10 punts

DE 0 pessetes

A 5.255,07 euros/any

GRATUIT

8 punts

DE 5.255,08 euros/any

A 6.043,49 euros/any

5% del cost

6 punts

De 6.043,5 euros/any

A 6.950,02 euros/any

15% del cost

4 punts

De 6.950,03 euros/any

A 7.992,53 euros/any

25% del cost

2 punts

De 7.992,54 euros/any

A 9.191,42 euros/any

35% del cost

0 punts

De 9.191,43 euros/any

A 10.570,13 euros/any

45% del cost

0 punts

De 10.570,14 euros/any

A 12.155,65 euros/any

55% del cost

0 punts

De 12.155,66 euros/any

A 13.979,01 euros/any

65% del cost

0 punts

De 13.979,02 euros/any

A 16.075,87 euros/any

75 % del cost

0 punts

De 16.075,88 euros/any

A 18.487,25 euros/any

85% del cost

0 punts

De 18.487,26 euros/any

A 21.260,35 euros/any

95% del cost

0 punts

Més de 21.260,36 euros/any

 

Cost total del servei

2 o MÉS CONVIVENTSPUNTUACIÓ

 

 

S= %PREU/HORA

6 punts

DE 0 pessetes

A 6.188,62 euros/any

GRATUIT

4 punts

DE 6.188,63 euros/any

A 7.116,92 euros/any

5% del cost

2 punts

DE 7.116,93 euros/any

A 8.184,46 euros/any

15% del cost

4 punts

DE 8.184,47 euros/any

A 9.412,14 euros/any

25% del cost

2 punts

DE 9.412,14 euros/any

A 10.823,96 euros/any

35% del cost

0 puntos

DE 10.823,97 euros/any

A 12.447,57 euros/any

45% del cost

0 punts

DE 12.447,58 euros/any

A 14.314,71 euros/any

55% del cost

0 punts

DE 14.314,72 euros/any

A 16.461,92 euros/any

65% del cost

0 punts

DE 16.461,93 euros/any

A 18.931,21 euros/any

75% del cost

0 punts

DE 18.931,22 euros/any

A 21.770,90 euros/any

85% del cost

0 punts

DE 21.770,91 euros/any

A 25.036,54 euros/any

95% del cost

0 punts

Més de 25.036,55 euros/any

 

Cost total del servei

Les anteriors taules es basen en la quantia establerta de pensió mínima de jubilació sense cònjuge a càrrec, en el cas d'un solo convivent, i amb cònjuge a càrrec, en el cas de 2 o més convivents, de l'any anterior, pel que s'actualitzaran els barems anualment en funció de les quantitats establertes per a les pensions esmentades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social a través dels pressupostos generals de l'Estat.

     
PUNTUACIÓ SEGONS L'EXISTÈNCIA D'OBLIGACIÓ D'ALIMENTS PER PART DE FAMILIARS:
Nivell econòmic de les persones amb obligació d'aliments de l'usuari:

 • Si l'usuari no té cap familiar amb obligació d'aliments: 10 punts
 • Si l'usuari té familiars amb obligació d'aliments: Art. 143 del codi Civil.

                      - Nivell econòmic baix i/o impossibilitat de prestar el servei als seus familiars, entenent per nivell econòmic baix com Renda per capita inferior o igual al 75% del SMI de la quantia establerta per a l'any que es presenta la sol·licitud.: 7 punts

                      - Nivell econòmic mig i/o impossibilitat de prestar el servei, entenent el nivell econòmic mig com la RPC compresa entre el 76% del SMI i el 100% SMI vigent: 4 punts

                      - Nivell econòmic mitjà-alt i/o impossibilitat de prestar el servei, entenent nivell econòmic mitjà-alt com la RPC superior al SMI i inferior al 125% del SMI.: 1 punt

                      - Valgut: Nivell econòmic alt (RPC igual o superior al SMI) i/o possibilitat total de prestar el servei per mitjans propis.: 0 punts

Nota: En el cas que hagi més d'una persona amb obligació d'aliments, es calcularà ponderant les rendes per capita del nombre de persones obligades, i dividint-lo per nombre d'obligats a aliments

 

 • TAULA DE PUNTUACIÓ SEGONS SITUACIÓ SOCI-SANITÀRIA

Grau d'Autonomia

 • Camina amb normalitat: 0 punts
 • Camina amb dificultat o amb ajuda de bastó: 1 punt
 • Camina amb ajuda de crosses, caminador, etc…: 2 punts
 • Confinat en cadira de rodes o enllitat: 3 punts

Vestit:

 • Es vesteix sense ajuda i correctament: 0 punts
 • Es vesteix només però incorrectament: 1 punt
 • Precisa alguna ajuda per a vestir-se: 2 punts
 • Incapaç de vestir-se sense ajuda: 3 punts

Lavabo personal:

 • S'endreça sense ajuda .: 0 punts
 • S'endreça només però incorrectament: 1 punt
 • Precisa ajuda amb freqüència: 2 punts
 • Incapaç d'endreçar-se sense ajuda.: 3 punts

Limitació visual

 • Cap o lleu: 0 punts
 • Moderada: 1 punt
 • Important: 2 punts
 • Total: 3 punts

Limitació auditiva

 • Cap: 0 punts
 • Lleu: 1 punt
 • Moderada: 2 punts
 • Important: 3 punts

Orientació en el temps i l'espai

 • Completament orientat: 0 punts
 • Desorientació ocasional: 1 punt
 • Desorientació freqüent: 2 punts
 • Completament desorientat: 3 punts

Alimentació

 • S'alimenta correctament i sense ajuda: 0 punts
 • S'alimenta amb ajuda mínima: 1 punt
 • Precisa ajuda amb freqüència: 2 punts
 • És incapaç d'alimentar-se precisant ajuda important: 3 punts

Continència d'esfínters

 • Continència completa: 0 punts
 • Incontinència ocasional: 1 punt
 • Incontinència freqüent: 2 punts
 • Incontinència completa: 3 punts

Limitacions que pateix:

1. Trastorns de la conducta

 • Cap: 0 punts
 • Lleugers: 1 punt
 • Moderats: 2 punts
 • Importants: 3 punts

2. Incoherències en la comunicació

 • Cap o lleu: 0 punts
 • Moderada: 1 punt
 • Total: 3 punts

3. Estat emocional

 • Normal: 0 punts
 • Inestable: 1 punt
 • Alterat: 2 punts
 • Depressiu: 3 punts

4. Trastorns de la memòria

 • Ninguno: 0 punts
 • Ligeros: 1 punt
 • Moderados: 2 punts
 • Importantes: 3 punts

5- Estabilitat de l'estat de salut

 • Deterioració progressiva lenta: 0 punts
 • Deterioració progressiva moderada: 1 punt
 • Deterioració progressiva accelerada: 2 punts
 • Deterioració progressiva molt accelerada: 3 punts

Total: puntuació màxima de factors soci- sanitaris: 39 punts

 

 • PUNTUACIÓ SEGONS SITUACIÓ SOCI-FAMILIAR

SITUACIÓ SOCI-FAMILIAR: Se seleccionarà un només Item dels 12 possibles, que serà el que millor descriga la situació del sol·licitant de la prestació d'Ajuda a domicili, no podent-se addicionar puntuacions corresponents a altres *Items.
 

 • Conviu amb familiars que li atenen assíduament però precisen una petita ajuda de col·laboració i/o suplència: 3 punts
 • Conviu amb familiars que li atenen habitualment, existint altres càrregues familiars o problemes de salut:

                         - Existència de menors de 12 anys en la unitat de convivència: 4 punts

                         - Una altra minusvalidesa o malaltia en el si de la unitat de convivència: 5 punts

                         - Limitació temporal o permanent dels responsables de la unitat de convivència per raons de malaltia/treballe: 6 punts.

 • Viu solament/a o solos (ambdues persones podrien rebre la prestació), però reben alguna atenció per familiars que viuen:

                         - En la localitat

                                  - Diària: 8 punts

                                  - Dies alterns en setmana: 9 punts

                                  - Puntual: 11 punts

                         - Fora de la localitat

                                  - Diària: 9 punts

                                  - Dies alterns en setmana: 10 punts

                                  - Puntual: 12 punts

 • Viu sol, sense familiars, o tenint-los no li presten cap tipus d'atenció: 14 punts.
 • Conviu amb familiars (cònjuge, germà/a, fill/a, néts/as) que per raons d'edat, malaltia severa o minusvalidesa no li poden prestar cap tipus d'atenció. No compta amb suport extern: 15 punts

 

DADES DE L'HABITATGE:

Règim de tinença

 • Habitatge llogat: 3 punts
 • Habitatge propi pagant-la: 3 punts
 • Habitatge propi pagada: 0 punts
 • Más d'un habitatge habitual: -1 punt
 • Habitatge cedit: 2 punts

Barreres arquitectòniques

 • Habitatge amb barrera arquitectòniques: 2 punts
 • Habitatge sense barreres arquitectòniques: 0 punts

Condicions d'habitabilitat

 • Mala: 3 punts
 • Regular: 2 punts
 • B0na: 0 punts

Accès als recursos socials:

 • Accedeix als recursos socials per mitjans propis:0 punts
 • Necessita una ajuda mínima per a accedir als recursos socials per mitjans propis: 2 punts.
 • És totalment depenent per a accedir als recursos socials per mitjans propis: 3 punts.

Relacions familiars:

 • La família extensa cuida i atén les necessitats del sol·licitant: 0 punts
 • Conflicte familiar lleu: 2 punts
 • Conflicto familiar grave: 3 punts

Valoració tècnica municipal sobre la situació de necessitat: màxim 10 punts (Es realitzarà a través d'informe social emès per la Treballadora Social municipal)

Total puntuació: puntuació màxima situació soci-familiar: 39 punts

16. BAIXA EN EL SERVEI

 

Les baixes en el Servei podran ser de dos tipus:
 

— Temporals: aquelles que signifiquen un cessament temporal en la prestació del servei pels motius següents:
               1. Hospitalitzacions.
               2. Fins a tres absències domiciliàries injustificades en horari de prestació del servei en un mes.
               3. Acolliment familiar temporal.
               4. Ingressos temporals en centres residencials.
               5. Canvis temporals en la unitat de convivència.
               6. Absències domiciliàries temporals (períodes vacacionals).
               7. Per posar obstacles l'usuari a la prestació del servei.
               8. Per criteri professional motivat.
Els usuaris en situació de baixa temporal segons el citat anteriorment seran exceptuats de l'abonament de la quota corresponent a aquest període.
 

— Baixes definitives: Tindran la consideració de baixes definitives aquelles que signifiquen un cessament de la prestació del servei pels motius següents:
               1. Finalització del període de prestació reconegut sense que es produïsca renovació del mateix.
               2. Per renúncia de l'usuari.
               3. Per defunció.
               4. Per la desaparició de la necessitat que va motivar la concessió.
               5. Per ocultació o falsedat de dades o incompliment de les condicions de concessió.
               6. Per trasllat definitiu del beneficiari a una localitat diferent del seu lloc de residència o davant la falta de comunicació d'un canvi de domicili.
               7. Per accés a un altre recurs o servei incompatible amb aquesta prestació.
               8. Pel transcurs del termini de 6 mesos des de la data en què va causar baixa temporal.
               9. Per altres causes greus que impossibiliten la prestació del Servei, previ informe motivat del treballador social.
               10. Per la demora, sense causa justificada, en el pagament de tres mensualitats per la prestació del servei.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Ayuntamiento

Pueblo

 

Site developed with Drupal