Mancomunitat de la Plana Alta

Estatuts

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT PLANA ALTA.

Article 1.- Municipis que integren la mancomunitat

 • Els Municipis de Sant Joan de Moró, Vilafamés, Les Coves de Vinromà i La Pobla Tornesa, província de Castelló, a l'empara del disposat en l'ordenament jurídic vigent, acorden constituir-se en Mancomunitat voluntària de Municipis per a l'organització i prestació en forma mancomunada de les obres, serveis o activitats de la seva competència, que es recullen en els presents Estatuts.
 • La Mancomunitat tindrà personalitat i capacitat jurídica per al compliment de les seves fins específiques.

Article 2.- Denominació i seu

La Mancomunitat que es constitueix es denominarà MANCOMUNITAT “PLANA ALTA ” i té la seva seu pròpia en el municipi de SANT JOAN DE MORÓ.

Article 3.- Fins

• La mancomunitat es constitueix a fi de la prestació dels següents serveis:

 • Serveis d'índole social a la Comunitat, podent constituir-se per a la seva prestació equips de caràcter interdisciplinari. ◦
 •  Col•laborar amb els municipis de la Mancomunitat en els serveis de competència municipal que es presten en el seu àmbit territorial.

• Per a l'assumpció de nous serveis serà necessari la conformitat de totes les Entitats mancomunades interessades per acord del Ple dels mateixos per majoria absoluta.

• La Mancomunitat estudiarà aquestes peticions resolent sobre la seva viabilitat. • La prestació i explotació dels serveis podrà realitzar-la la Mancomunitat conforme a qualsevol de les formes previstes en l'ordenament jurídic vigent.

Article 4.- Capacitat jurídica La Mancomunitat, com Entitat local reconeguda per la Llei, exercirà quantes potestats siguen conferides per la legislació vigent que afecte a les Entitats d'aquestes característiques per al compliment dels seus fins.

Article 5.- Òrgans de la mancomunitat

Els òrgans de govern de la Mancomunitat seran representatius dels Ajuntaments mancomunats.

 •  Els òrgans de govern són: ◦El Ple de la Mancomunitat. ◦El President. ◦El Vicepresident o Vicepresidents si escau.
 •  Podrà igualment crear-se quantes Comissions Informatives es requereixin, tenint en compte el nombre de serveis que la Mancomunitat preste. La creació i composició d'aquestes comissions s'acordarà en la sessió extraordinària que es refereix l'article 12.2, sense perjudici de la possibilitat d'acordar modificacions en sessions posteriors.

Article 6.- El Ple de la mancomunitat

 • El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels Vocals representants de les Entitats mancomunades, triats pels seus respectius Plens.
 •  Cada Entitat mancomunada contarà amb dos vocals que seran triats pels respectius Plens per majoria absoluta d'entre els components de la Corporació.
 •  Les Entitats nomenaran un Vocal suplent de cadascun dels representants en la mancomunitat amb les mateixes prerrogatives que el titular.
 •  El mandat de Vocals coincideix amb el de les seves respectives Corporacions.
 •  Els Vocals del Ple de la Mancomunitat perdran aquesta condició quan perdin la condició de Regidor, o així ho acordi el Ple de l'ajuntament representat.

Article 7.- Designació de representants i terminis

 • Després de la celebració d'eleccions locals i dintre del termini de 30 dies següents a la sessió constitutiva de cadascun dels ajuntaments mancomunats es nomenaran els Vocals representants en la Mancomunitat, havent-se de comunicar l'acord a la mateixa.
 •  Fins a la data de constitució del nou Ple, actuarà en funcions l'anterior i el seu President.
 •  La sessió constitutiva del ple de la mancomunitat haurà de celebrar-se dintre dels deu dies hàbils següents a la conclusió del termini per a la designació de representants per tots els municipis mancomunats. A aquest efecte, el president en funcions, prèvies les consultes oportunes, efectuarà la convocatòria amb l'antelació prevista en l'article 12.3 d'aquests estatuts. En cas que no es realitze la convocatòria amb l'antelació necessària, la sessió constitutiva es celebrarà a les 13.00 hores del desè dia hàbil posterior a la conclusió del termini per a la designació de representants per tots els municipis mancomunats.
 •  Durant el període que es refereix el paràgraf 2, només es podrà portar a terme la gestió ordinària de la Mancomunitat.

Article 8.- Competències i atribucions del Ple

Correspon al Ple de la Mancomunitat:

 •  Aprovació i modificació dels pressupostos.
 •  Aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball.
 •  L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 •  Proposar la modificació o reforma dels Estatuts.
 •  Adquirir i alienar el patrimoni de la Mancomunitat, així com la revisió de l'inventari.
 •  Aprovació d'ordenances, operacions de crèdits, concessions de quitacions i esperes, i qualsevol classe de compromisos econòmics.
 •  Aprovació de la determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
 •  Aprovar plans i projectes necessaris per a l'establiment, desenvolupament i gestió d'obres, serveis o activitats previstes com fins de la Mancomunitat.
 •  Admissió i separació de membres de la Mancomunitat.
 •  Establiment de mèrits per als concursos de funcionaris d'habilitació nacional.
 •  Determinar la forma de gestionar els serveis. • Triar i destituir al President.
 •  Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la Mancomunitat establertes en l'article 18 d'aquest Estatut.
 •  Les altres atribucions que per la legislació vigent es confereixen al ple de l'ajuntament.

Article 9.- Nomenament del President

 •  El President de la Mancomunitat serà triat pel ple de la Mancomunitat, entre els seus membres, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. • Podran ser candidats a la Presidència tots i cadascun dels Vocals que componen el Ple.
 •  Si cap candidat obté majoria absoluta en la primera votació, es celebrarà vint-i-quatre hores després una segona votació, resultant triat aquell que obtingue major nombre de vots. En cas d'empat resultarà triat el de major edat.
 •  Per a la destitució del President se seguirà el mateix procediment que l'establert en la legislació vigent per a la destitució de l'Alcalde.

Article 10.- Vicepresident

El President designarà un o diversos Vicepresidents, en nombre màxim de dos, que substituiran per l'ordre del seu nomenament en cas d'absència, vacant o malaltia. D'aquests nomenaments s'adonarà al ple en la primera sessió que celebri.

Article 11.- Competències i atribucions del President

 Correspon al President de la Mancomunitat les següents competències:

 • ◦Dirigir el govern i administració de la Mancomunitat.
 • ◦Convocar, presidir i aixecar les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals.
 • ◦Decidir els empats amb vot de qualitat una vegada realitzada la segona votació i si persistís l'empat.
 • ◦Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis, obres i activitats de la Mancomunitat.
 • ◦Ordenar pagaments, rendir comptes i administrar els fons i béns de la Mancomunitat.
 • ◦Disposar despeses dintre dels límits de la seva competència.
 • ◦Ocupar la Prefectura superior del personal de la Mancomunitat.
 • ◦Contractar obres, serveis i subministraments, dintre dels límits establerts per la legislació vigent per a l'Alcalde.
 • ◦Representar a la mancomunitat.
 • ◦Exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • ◦Aprovació de les bases que regiran les proves d'accés a la funció pública de la Mancomunitat.
 • ◦Totes aquelles que la normativa de règim local atribuïx a l'Alcalde per al compliment de les competències que té atribuïdes, així com les no atribuïdes específicament a altre òrgan.

 El President pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte la de convocar i presidir les sessions del Ple, decidir els empats amb el vot de qualitat. La prefectura superior de tot el personal i les enumerades en els apartats a), i j).

Article 12.- Règim de sessions del Ple

 •  El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, i extraordinàries.
 •  El Ple celebra sessió ordinària com a mínim una vegada al trimestre. Dintre d'aquest límit, correspon al ple decidir la periodicitat d'aquestes sessions i els dies i hores de la seva celebració, mitjançant acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de convocar el president dintre dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decideixi el president o ho sol•licite almenys una quarta part del nombre legal de vocals. En aquest últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que va ser sol•licitada.
 •  Les sessions del Ple han de convocar-se almenys amb dos dies hàbils d'antelació. En la citació es farà constar l'ordre del dia.
 •  El Ple es constituïx vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre legal de membres del mateix, que mai podrà ser inferior a tres. Tal quòrum ha de mantenir-se al llarg de tota la sessió. • En tot cas, es requereix l'assistència del President i del Secretari de la Mancomunitat, o de qui legalment els substitueixin.

Article 13.- Sistemes d'acords

 Els acords del Ple s'adopten, per regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.

 És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple per a l'adopció dels acords en les següents matèries: ◦Elecció i destitució del President. ◦Proposta de modificació o ampliació dels Estatuts. ◦Imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari. ◦Aprovació d'operacions financeres o de crèdit i concessions de quitacions i esperes, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del seu pressupost. ◦Determinació de la forma de gestió del servei. ◦Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la Mancomunitat establertes en l'article 18 dels Estatuts. ◦Acordar la dissolució de la Mancomunitat, previs els tràmits oportuns, i nomenar als vocals membres de la Comissió liquidadora i aprovar la proposta efectuada per aquesta. ◦Qualsevol altra matèria que així es dispose en els presents Estatuts o en la legislació de règim local aplicable.

Article 14.- Habilitats nacionals

 •  En aquesta Mancomunitat existirà un lloc de treball reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional al que correspondran les funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 •  En tant es classifique reglamentàriament per l'òrgan autonòmic competent aquest lloc de treball les citades funcions podran ser ocupades per algun funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional d'algun dels municipis que integren la mancomunitat prèvia designació pel ple de la mateixa.
 •  No obstant això, si una vegada creat i classificat s'estima que el volum de serveis o recursos de la Mancomunitat és insuficient per al manteniment d'aquest lloc de treball es podrà de conformitat amb la normativa aplicable, sol•licitar l'exempció de l'obligació de mantenir-lo. En aquest supòsit i una vegada concedida la citada exempció les funcions reservades a habilitats nacionals s'exerciran a través de funcionari amb aquesta habilitació d'algun dels municipis que integren la Mancomunitat, pel servei d'assistència de les Diputacions o mitjançant acumulació.

Article 15.- La resta de personal

El Ple de la Mancomunitat aprovarà anualment, juntament amb el pressupost, la corresponent plantilla de personal propi que comprendrà tots els llocs de treball reservats a funcionaris i laborals.

 La selecció i règim jurídic d'aquest personal així com la provisió dels llocs de treball existents es regirà, igual que per a la resta de les Corporacions Locals, per l'establert en la normativa bàsica sobre funció pública, règim local i resta de la legislació aplicable.

Article 16.- Recursos financers

La Hisenda de la Mancomunitat està constituïda pels recursos previstos en la legislació vigent de règim local i per les aportacions dels municipis mancomunats:

Article 17.- Ordenances fiscals

 •  Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrament dels seus recursos, la Mancomunitat aprovarà les Ordenances corresponents als diferents serveis, tenint aquestes ordenances força obligatòria en tots els municipis integrants, una vegada aprovades.
 •  Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació precisa per a la formació de padrons, altes, baixes i altres modificacions referides als contribuents afectats pels diferents serveis que constitueixin els fins regulats en articles anteriors.
 •  La Mancomunitat podrà en tot moment, pels seus propis mitjos, comprovar la veracitat i exactitud de les dades que es refereix el nombre anterior.

Article 18.-Aportacions econòmiques

Les aportacions de Municipis mancomunats es fixaran anualment per a cada exercici econòmic pel ple de la Mancomunitat amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i seran les següents:

 •  Una quota principal, en funció de l'ús que cada Entitat realitze dels serveis que es presten mancomunadament.
 •  Una quota complementària i obligatòria per a atendre les despeses generals de conservació, entreteniment i administració, es realitzin o no els serveis, en proporció al nombre d'habitants de dret de cada municipi, segons el padró municipal.
 •  Una quota extraordinària i obligatòria per a atendre despeses d'aquest caràcter.

Article 19.- Característiques de les aportacions

Les aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de pagaments obligatoris i preferents per a les Entitats mancomunades.

Article 20.- Forma i termini dels pagaments

 • Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la forma i plaç que determine el Ple. En cas de que algun municipi es retardes en el pago de la seua cuota més d´un trimestre, el President requerirà el seu pago en el plaç de vint dies. Transcorregut dit plaç sense haver fet efectiu el dèbit, el President podrà sol•licitar dels òrgans de la Administració Central, Autonòmica o Provincial, la retenció de les quotes pertinents en càrrec a les quantitats que por qualsevol concepte foren liquidades a favor del Ajuntament debedor a fi de que es les entregue a la Mancomunidat.
 •  Aquesta retenció és autoritzada expressament pels Ajuntaments mancomunats en el moment d'aprovació dels presents Estatuts, sempre que s'acompanye la certificació de descobert reglamentària en cada cas.
 •  El manteniment reiterat en situació de deutor a la Mancomunitat per part d'una Entitat local serà causa suficient per a procedir a la seva separació definitiva, podent reclamar-se les quantitats degudes i les despeses derivades de conformitat amb els apartats 1 i 2 d'aquest article.

Article 21.- Pressupost

 •  La Mancomunitat aprovarà anualment un Pressupost de conformitat amb el disposat en la legislació de règim local vigent.
 •  El Pressupost constituïx l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer, i dels drets que es prevegen liquidar durant el corresponent exercici econòmic.
 •  S'inclouran en el Pressupost, les inversions que es puguen realitzar, així com les seves fonts de finançament.

Article 22.- Patrimoni

 El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per tota classe de béns, drets i accions que legítimament adquireixen, bé en el moment de la seva constitució o amb posterioritat. A aquest efecte haurà de formar-se un Inventari de conformitat amb el disposat en les disposicions vigents en la matèria.

 La participació de cada Entitat mancomunada en aquest patrimoni es fixarà tant inicialment, com en endavant en funció del nombre d'habitants de dret de cada Entitat, segons el padró municipal. No obstant això, i donades les característiques de les aportacions a la Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació.

Article 23.- Durada

La Mancomunitat es constitueix per temps indefinit.

Article 24.- Modificació d'estatuts

La modificació dels Estatuts s'acomodarà al mateix procediment i requisits que els exigits per a la seva aprovació.

Article 25.- Incorporació de nous membres

 Per a la incorporació a la Mancomunitat d'un nou Municipi serà necessari:

 1.  El vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació interessada.
 2.  El vot favorable de la majoria absoluta dels vocals del Ple de la Mancomunitat
 3.  Tràmit d'informació pública.
 4.  Informe de la Diputació Provincial corresponent.
 5.  El vot favorable de la majoria absoluta dels membres de les restants Corporacions

L'aportació inicial dels municipis incorporats a la Mancomunitat, amb posterioritat a la seva constitució, vindrà determinada per l'índex del patrimoni de la Mancomunitat per habitants, multiplicat pel nombre d'habitants de dret de l'Entitat que sol•licita la seva inclusió. De no existir tal patrimoni, aportarà la quota que resulte de multiplicar la quantitat que es refereix l'apartat b) de l'article 18 per un nombre d'anys que no podrà excedir de cinc. La quota resultant de la valoració podrà ser exigida en el moment de la incorporació de l'Entitat local a la Mancomunitat o quedar diferida per al supòsit de la dissolució o, si escau, separació de la Mancomunitat. Així mateix haurà d'aportar totes les despeses que s'originen amb motiu de la seva inclusió en la Mancomunitat.

Article 26.- Separació voluntària

Per a la separació voluntària de la Mancomunitat dels municipis que la integren serà necessari:

 •  Que ho sol•licite la Corporació interessada, previ acord per majoria absoluta en el Ple de la mateixa.
 •  Tràmit d'informació pública.
 •  Informe de la Diputació Provincial corresponent.
 •  Que es trobin al corrent del pagament de les seves aportacions.
 •  Haurà d'abonar tots les despeses que s'originen amb motiu de la seva separació i la part del passiu contret per la Mancomunitat al seu càrrec.
 •  Haurà d'abonar la quota prevista en l'apartat b) de l'article 18 dels presents estatuts, durant els cinc anys següents al moment que es produeixca la separació.

Article 27.- Liquidació per separació

 •  La separació de la mancomunitat d'un o varis dels municipis no implicarà la necessitat de procedir a la liquidació d'aquella, quedant aquesta operació diferida al moment de dissolució de la mancomunitat. No obstant això, en el cas que el municipi o municipis separats de la mancomunitat hagin aportat a aquesta béns afectes a serveis propis es practicarà, excepte acord amb els municipis interessats, una liquidació parcial a fi que aquests elements els siguin reintegrats, sense perjudici dels drets que puguin assistir-los en el moment de la liquidació definitiva per haver aportat elements d'altra naturalesa.
 •  Els municipis separats no podran, excepte l'establert en el paràgraf anterior, al•legar drets de propietat sobre els béns i serveis de la mancomunitat radicats en el seu terme municipal.
 •  Si, com a conseqüència de la separació d'un o diversos municipis, la mancomunitat deixés de ser viable, es procedirà a la seva dissolució conforme a l'establert en l'article 28.

Article 28.- Dissolució de la Mancomunitat

La Mancomunitat es dissoldrà per alguna de les següents causes:

 •  Per desaparició de la fi o fins per als quals va ser creada.
 •  Quan així ho acordi el Ple de la Mancomunitat i els Ajuntaments mancomunats amb el vot favorable de la majoria absoluta legal dels seus membres.
 •  Per portar-se a terme la prestació dels serveis objecte de la mateixa per l'Estat, Comunitat Autònoma o Diputació Provincial.

Article 29.- Procediment de dissolució

 •  Quan els Ajuntaments mancomunats decideixen dissoldre la Mancomunitat, adoptaran el corresponent acord previ en el qual es manifesti aquest propòsit, requerint-se per a la seva validesa la majoria absoluta dels vots dels membres que legalment els integren.
 •  A la vista dels acords municipals, el Ple de la Mancomunitat, en el termini de 30 dies següents a la recepció de la comunicació dels mateixos, nomenarà una Comissió liquidadora, composta pel president i, almenys, dues Vocals. En ella s'integraran per a complir les seves funcions assessores el Secretari i també l'Interventor si existís. Podrà igualment convocar a les seves reunions a experts determinats, únicament als efectes d'escoltar la seva opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seva especialitat.
 •  La Comissió, en termes no superior a tres mesos, farà un Inventari de béns, serveis i drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i dèbits, i relacionarà al seu personal, procedint més tard a proposar al Ple de l'Entitat l'oportuna distribució o integració dels mateixos en els Ajuntaments mancomunats, tenint en compte les mateixes dades que hagen servit per a la formació del patrimoni. També assenyalarà el calendari d'actuacions liquidadores, que no excedirà de sis mesos.
 •  La proposta, per a ser aprovada vàlidament, requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple de l'Entitat. Una vegada aprovada, la proposta serà vinculant per als Ajuntaments mancomunats.
 •  En tot cas, verificada la integració del personal en les respectives municipalitats, seran respectats tots els drets de qualsevol ordre o naturalesa que el mateix tingués en la Mancomunitat

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única

Els Registres de les diverses Entitats Locals mancomunades tindran la consideració de registres delegats del de la Mancomunitat amb caràcter general d'entrada, sortida i presentació de documents.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Dintre del mes següent a l'aprovació definitiva dels Estatuts, deuran les Corporacions mancomunades, designar el representant que els correspongui, havent de comunicar el nom i domicili d'aquests a la Secretaria de l'Assemblea Constituent.

Segona

L'Assemblea Constituent, en termini idèntic, convocarà a tots els representants de les Entitats mancomunades amb l'únic objecte de constituir el Ple i nomenar al que serà el President de la Mancomunitat, actuant de Secretari el qual ho sigue de l'Ajuntament on es celebre la sessió.

DISPOSICIÓ FINAL

Única

En el no previst pels presents Estatuts, resultarà d'aplicació l'establert en la legislació per a les Entitats locals.”

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Ayuntamiento

Pueblo

 

Site developed with Drupal